HDEncode – Download Movies and TV Shows
720p Diane.1975.720p.BluRay.x264-GHOULS
Report

Diane.1975.720p.BluRay.x264-GHOULS

Diane.1975.720p.BluRay.x264-GHOULS

53

Report

Rating: /10 from 28 users

Genres: Drama

IMDB Link: Diane

plot

INFO

Diane.1975.720p.BluRay.x264-GHOULS

̦¦¦¦
    _   ̦¦¦¦     _¦¦¦¦¯¦¦¦__ _¦¦¦  ¦¦¦¦ ̦¦¦¦       _
 _¦¦¦¦¯¦¦¦___̦¦¦¦_¯¦¦¦¦_ ̦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  _  __¦¦¦¯¦¦¦¦_
 ̦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  ¯_¯ ¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦
 ¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  Ì  ̦¦¦¦¦¦ ¯¦¦¦¯
 ¦¦¦¦¦ ¦Ì¦¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¯¦¦¦¦     ¯¦¦¦¦_  ¯
 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦      ¯¯¯¦¦¦¦_
 ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦  ___  _¦¦¦  ¦¦¦¦
 ̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦
 ̦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦ ̦¦¦¦¦ ¯¦¦¦¦_¦¦¦¯¯ ¯¯¦¦¦_¦¦¦¯¯ ̦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¯¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦
  ¯¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ ¯¦¦¯  ¯¦¯¯   ¯¯¯¯          ¯¯¦¦¦_¦¦¦¯¯ ¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¯
  ___ ¦¦¦¦¦      +POSSESSES+YOU+WITH+      ¯¯¯¯¯   ¯¦¦¦¦¦¦¦¯¦
 _¯¯¯¦¦_¦¦¦¦¯                            ¯¯¦¯¯ ¦
      Diane.1975.720p.BluRay.x264-GHOULS               _¦
 ¦¦     ¦                               ¦_
 ¯¦ ¦   ¦ ¦¦¦                              ̦
  ¦  ¦¦_ ¦_¦¦¯  Rating.........:7.5/28               ¦
  ¦ _¦ ¦¦¦¦¦¦   Genre..........: Drama     ̦
  ¦                 ¦
 _¦                                   ¯¦ ¦¦
 ¦     ¦       Duration.......:1hr36min       _¦¦¦
 ¦   _         Video..........: X264 5842kbs       ¦
 ¦  ̦¦         Frame Rate.....: 25000        ¦¦
 ¦  ̦¦¦¦¦       Resolution.....: 960x720   ¯¦¦
 ¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦      Audio..........: ENGLISH 640kbs ac3
 ¯_ ¦¦¦
 ¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦     Subs...........: ENG      ¯¦¦¦¦¦
 ¦¦  ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦     Size...........:4475.99MMib   ¦¦¦¦¦
  ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦    Files..........:94x50 mb           ¦¦¦¦
  ¦              notes:                  ¦¦¦
   ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦                      _ ¦¦¦¦
   ¦ ̦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦                    ¦¦¦¦¦ ¦¦¦
   ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦                     ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦
   ¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦                  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
    ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦                ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
    ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦              ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯_¦
  ___ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦            ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _¦
  ¦ ¯¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  _     _  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦_¯¯¦
  ¦   ¯ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯      ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦  ¦¯
  ¦ ¦    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯   _  _  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦     ¦
  ¦¦ ¦¦    ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦    ¦   ¦   ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦    Ì  ¦
  ¦ ¦¦¦     ¦¦¦¦¦¦¦¦¦             ¦¦¦¦¦¦¦¦    ¦¦  ¦
   ¦ ¦¦¦_                            ¦¦  ¦¯
   ¦ ¦¦¦¦_                           _¦¦  ¦
   ¦ ¦¦¦¦¦¦¦_                        _¦¦  ¦
    ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦                      _¦¦¦¦¦ ¦¦
    ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_ _                 _ _¦¦¦¦¦¦ ¦¦
     ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦__ _               _¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
     ¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ___ _      _ __¦_¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦
      ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦______ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¯
      ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¯
       ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  ¦¦
       ¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ _¦¯
        ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯ _¦¦
        ¯¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¯ ¦¦¯
         ¯¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦  _¦¯
         ¯¦¦¦ ¯¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦  _¦¦¯
          ¯¦__ ¯ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯¦¦¯  _¦¦¯
            ¯¦_  ¯¯¯Ì¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¯  ___¦¯
             ¯¯¯¦¦_________________¦¯!vcc
                ¯¯¯¯¯¯¯¦¦¦¦¦¯¯¯¯


Download Links     |   Host: UL


Please enter the code below to access the links.


Posted on January 12, 2017 at 08:51 PM

Leave a Reply

Be the First to Comment!

avatar

Support

↓